Make your own free website on Tripod.com
                      Radiotelevizija Ko~ani          Forum            Vesti           Ko~ani


POZDRAVEN GOVOR NA DIREKTOROT NA RTV KO^ANI PO POVOD 45 GODI[NINATA OD                                                   OSNOVAWETO NA RADIO KO^ANI


                Po~ituvani kolegi, nekoga{ni i sega{ni rabotnici i sorabotnici, dobro ni dojdovte.
So va{eto prisustvo ni pri~inivte golema ~est, zaedni~ki da go odbele`ime na{iot golem jubilej, 45-godi{ninata od raboteweto na Radio Ko~ani.
                Radio Ko~ani sopstvena programa po~na da emituva na 29. noemvri 1955 godina, i vo toa vreme be{e edinstveno informativno sredstvo vo toga{nata Ko~anska okolija i treta radio stanica vo Makedonija, po Radio Skopje i Radio Bitola.

Radio Kocani - stara zgrada.jpg
Zgradata vo koja vo 1955 g. zapo~na so rabota Radio Ko~ani

Toa be{e golem praznik za gra|anite vo ovoj del na Makedonija. Sekojdnevno so netrpnie se o~ekuva{e po~etokot na programata i prvata najava: "Zboruva Radio Ko~ani, radiopredavatel na sredna branova dol`ina od dveste i dva zapirka dva metri".
                So, vo toa vreme, sovremena radiotehnika i srednobranov predavatel so ja~ina od 150 vati, bez re~isi nikakvo radio novinarsko iskustvo, no so golem entuzijazam na prviot direktor Mihail Arsov (Voj~o), tehni~arot Aleksandar Arsovski (Balto) i novinarite, voditeli i spikeri: Simeon Dvojakov, Bor~o Georgiev, Stojan Tarapuza, Boris Stoj~ev (Boce), Qubomir Teodosiev (Buco), Angel Ajtovski, Qubica Ampova, Qubinka Medarska, Milica Ivanova, Vaska Nikolova (Muzi~arkata), Len~e Georgieva i drugite, se najde dovolno doblest i hrabrost da se zapo~nat so uspeh prvite ~ekori na lokalnoto radioinformirawe, ne samo vo Ko~ansko tuku i vo Republika Makedonija. Informiraweto koe vo Radio Ko~ani niz nekolku generacii sekojdnevno se usovr{uva{e denes dostigna kvalitetno ramni{te vo profesionalnoto izvestuvawe.


Del od lu|eto koi porano direktno u~estvuvale vo programata na Radio Ko~ani

                Radio Ko~ani svojata rabota ja zapo~na so emituvawe dvo~asovna programa vo rabotnite denovi i tri~asovna programa vo nedelite i dr`avnite praznici. Na programata bea zastapeni informativnite emisii: "Na{a hronika" i "Vesti"; se emituva{e "Mladinska programa", "Programa za deca", "Literaturen prilog"... Vo muzi~kiot del na programata najmnogu bea zastapeni emisiite so narodni pesni i ora od toga{nite jugoslovenski prostori, kako i so zabavnata doma{na i stranska muzika, a vo nedelata na dvapati vo traewe od po petnaeset minuti se emituva{e i seriozna muzika. So vakva programa, vo vremeto koga televiziskiot ekran be{e "nepoznata" za gra|anite, radioto be{e edinstveno sredstvo za masovna razonoda i informirawe i be{e pove}e od popularno. Lu|eto ednostavno se raduvaa na sekoj radio zvuk; pred sekoj radio aparat so netrpenie se o~ekuvaa najnovite informacii od gradot i op{tinata, a muzi~kite emisii vnesuvaa radost i zadovolstvo vo domovite.
                Programata na Radio Ko~ani se slu{a{e vo site naseleni mesta vo op{tinite: Ko~ani, [tip, Probi{tip, Sveti Nikole, Vinica, Berovo, Del~evo, Veles, Skopje pa duri i do Tetovo, za {to govorea i golemiot broj javuvawa na slu{atelite na Radio Ko~ani vo toga{ mnogu popularnata emisija "Pozdravi i ~estitki na na{i slu{ateli".
                Taka be{e se do po~etokot na 1965 godina, koga poradi defekt na predavatelot, Radio Ko~ani ne emituva{e programa tri meseci. Prazninata {to pritoa nastana vo ve}e vrodenata navika na gra|anite da se slu{a programata na Radio Ko~ani be{e nenadomestliva. Za sre}a vo toa vreme pretsedatel na op{tina Ko~ani be{e prviot direktor na radioto Mihajlo Arsov (Voj~o), koj vlo`i ogromni napori predavatelot da se popravi, obezbedi finansiski sredstva i rabotata na Radio Ko~ani ja postavi na ~isto profesionalno nivo. Istata godina so imenuvawe glaven i odgovoren urednik od strana na Op{tinskata konferencija na toga{niot Socijalisti~ki sojuz, povtorno o`ivea programata na Radio Ko~ani. Pokraj urednikot koj rabote{e i kako novinar, naskoro bea vraboteni i dvajca novinari, tehni~ar i spiker, a se razgradi i dopisnata mre`a vo sekoe pogolemo naseleno mesto vo Ko~ansko. Se zgolemi vremetraeweto na programata na tri ~asa vo rabotnite denovi i ~etiri vo nedelite i dr`avnite praznici. Vo podgotvuvaweto i realizacijata na programata se vklu~i za `al sega ve}e po~inatiot poznat ko~anski novinar Angel Ajtovski, a se pojavi i nova generacija na novinari, voditeli, spikeri i radiotehni~ari. Na programata se najdoa novi kontaktni emisii vo koi i slu{atelite bea kreatori na programata. Se emituvaa i "Emisija za zemjodelcite" i "Selo"; otvoreni emisii od site oblasti na op{testveno-politi~kiot, ekonomskiot, kulturniot i sportskiot `ivot.
                Vo po~etokot na sedumdesettite godini kone~no be{e re{eno i prostornoto pra{awe. Radio Ko~ani vo 1975 godina se preseli vo prostoriite na Lovniot dom so novo radio studio i nov srednobranov predavatel od eden kilovat.

Radio Kocani - zgrada na Loven dom.jpg
Zgradata na Lovniot dom vo koja od 1975 do 1991 g. rabote{e Radio Ko~ani

Rapidno se zgolemuva sorabotkata so toga{ mati~nata radio stanica Skopje, posebno preku vtorata programa, so razmenata na emisijata "Na zaedni~ki bran", a od 1975 godina Radio Ko~ani go prifa}a i prenosot na pladnevniot radiovesnik na Radio Skopje. Preku razmena na informacii i emisii so zdru`enite radio stanici na Makedonija, vo ~ie formirawe Radio Ko~ani be{e eden od osnova~ite, se zbogati i programata koja vo toa vreme se emituva{e ~etiri ~asa vo rabotnite denovi i {est vo nedelite i dr`avnite praznici. Vakviot trend na pro{iruvaweto i razvojot na informiraweto prodol`i se do dene{en den koga Radio Ko~ani raboti kako radioteleviziska ku}a vo koja postojano se vraboteni pet novinari, dvajca tehni~ari, profesionalen spiker, administrativni i tehni~ki lica.
                Denes Radio Ko~ani sekojdnevno emituva 15-~asovna radio programa preku predavatel na ultrakratka branova dol`ina so ja~ina od 250 vati, nabaven vo 1991 godina od koga preku novoto studio, smesteno vo spomen domot "ASNOM", se emituva programa vo stereo tehnika. Vo realiziraweto na radioprogramata pokraj novinarskata i tehni~kata ekipa na Radiotelevizija Ko~ani se vklu~eni i sedummina honorarni sorabotnici. Centralno mesto vo informativniot del na programata zazemaat vestite od op{tinata, zemjava i svetot koi se emituvaat sekoj ~as, kako i centralnata informativna emisija "Ko~anska hronika". Kontaktnite emisii zazemaat po dva ~asa od dnevnata programa, a osobeno se slu{ani dokumentarnite emisii, razgovorite, intervjuata i komentarite.

RTV Kocani - zgrada na SD
Zgradata na Spomen domot "ASNOM" vo koja od 1991 god. se nao|a RTV Ko~ani

                Vo svoeto 45 godi{no rabotewe Radio Ko~ani ima emituvano programa vo vremetraewe od okolu 70.000 ~asovi, koja vo najgolem del e od sopstvena produkcija. Za svojata rabota ima dobieno golem broj op{testveni i javni priznanija, a na 25-te dosega odr`ani natprevari na Makedonskoto radio ima dobieno dve zlatni plaketi za informativna emisija, edna zlatna plaketa za emisijata "Na zaedni~ki bran", edna zlatna plaketa za emisija za zemjodelcite i seloto, kako i pove}e poedine~ni nagradi za najdobro voditelstvo, najdobri prilozi i komentari, i najdobro tehni~ko oblikuvawe na emisiite.
                Od 1993 god. vo sklop na Radio Ko~ani zapo~na so rabota i Televizija Ko~ani, ~ie osnovawe dojde kako rezultat na uspe{niot kontinuitet vo razvitokot na radioto, koe so pomo{ na Sobranieto i gra|anite od op{tinata, no najmnogu so sopstveni sili i sredstva, im ovozmo`i na svoite sogra|ani i gleda~i u{te edna mo`nost za kvalitetno informirawe.
                Iako razvojot na Radio Ko~ani, a sega i Televizija Ko~ani, se odviva so zabrzano tempo vo tekot na svoeto 45 godi{no postoewe, nie nikoga{ nema da se zadovolime so postignatoto. Naprotiv, }e nastojuvame zna~itelno da ja podobrime ~ujnosta na radioto, za {to vo plan e nabavka na nov predavatel od 1000 vati, kako i gledanosta na televizijata so postavuvawe na dva novi repetitori. Vo realizacijata na na{ata programa i ponatamu }e barame poddr{ka od Sovetot za radiodifuzija, Sovetot na op{tinata , na{ite delovni partneri i sponzori, a najmnogu od na{ite
slu{ateli i gleda~i. Na{a zalo`ba i ponatamu, kako i dosega }e bide da prodol`ime da rabotime vo interes na gra|anite i da bideme vo funkcija na razvojot na demokratijata.
                 Vi blagodaram!

         Ko~ani, 22.12.2000 g.                                                              Serafim Serafimov, v.d. direktor

                      Radiotelevizija Ko~ani          Forum            Vesti           Ko~ani